Instruktorzy Aqua Topic
Luiza Szarecka

Luiza Szarecka

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Nauczyciel wychowania fizycznego.
 • Dyplomowany Instruktor Pływania, Instruktor Pływania Niemowląt, Instruktor Fitness i Kulturystyki.

"Płyń przez życie z Aqua Topic."

Piotr Konopka

Piotr Konopka

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
 • Nauczyciel wychowanie fizycznego.
 • Dyplomowany Instruktor Pływania z wieloletnim doświadczeniem, trener UKS Skarpa w Lublinie.

,,Lubię to co robię. Nie każdy pływać musi, ale każdy pływać może."

Małgorzata Zimna

Małgorzata Zimna

 • Absolwentka Akademii Wychowania fizycznego w Białej Podlaskiej.
 • Nauczyciel wychowania fizycznego.
 • Trener II klasy w pływaniu, ratownik WOPR, instruktor narciarstwa zjazdowego.

,, Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania."

Jakub Bańka

Jakub Bańka

 • Student Politechniki Lubelskiej.
 • Dyplomowany Instruktor Pływania, ratownik WOPR.
 • Animator zabaw dziecięcych w wodzie.

"Pozytywna energia i dobra motywacja kluczem do pokonywania swoich słabości".

Basen

Basen

Basen Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (dawne DSK) to jedyny basen w Lublinie z wodą ozonowaną. To idealne miejsce, zwłaszcza dla pływania niemowląt oraz małych dzieci.  Charakteryzuje się wysoką temperaturą wody tj. 31 – 34 stp. C. Basen USzD jest pod stałą kontrolą sanepidu, spełnia wysokie standardy. Jest przytulny i wyjątkowy. Dodatkowym atutem jest jego podświetlenie, co stwarza niepowtarzalną atmosferę podczas zajęć w wodzie. Ponadto, w niecce basenowej znajdują się gejzery wodne, które uatrakcyjniają zajęcia, a także stanowią świetny masaż dla uczestniczek aqua aerobiku. Pływalnia dostosowana jest do osób niepełnosprawnych.

Basen USzD jest basenem rehabilitacyjnym o zaostrzonych wymogach sanitarnych.

O zasadach obowiązujących  na basenie stanowi regulamin nadrzędny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (USzD).

 

Regulamin

Regulamin

 

1. Organizatorem zajęć i kursów jest Luiza Szarecka przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Aqua Topic” zwana w dalszej części regulaminu „Aqua Topic” lub „Organizatorem”.

2. Osoby uczestniczące w zajęciach i kursach organizowanych przez „Aqua Topic” obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia / kursy (w tym przypadku basenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie przy ul. Gębali 6 zwanej dalej „USzD”).

3. Wszystkich uczestników zajęć i kursów obowiązuje nakaz bezwzględnego natrysku przed wejściem do niecki basenowej (tuż przed zajęciami) oraz zachowania zasad higieny i dezynfekcji obowiązujących na terenie USzD, a w szczególności niniejszej pływali.

a) Korzystający z basenu muszą posiadać strój kąpielowy, czepek, ręcznik, mydło, worek na obuwie zmienne.

b) Korzystający z basenu zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni basenowej na korytarzu lub w szatni głównej USzD.

c) Obowiązek zmiany obuwia dotyczy również rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci będących uczestnikami zajęć i kursów ,,Aqua Topic”.

d) Kurtki oraz płaszcze należy pozostawić w szatni głównej USzD.

e) Na jedną rodzinę przysługuje jedna szafka basenowa.

f) Korzystający z basenu zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących.

g) Przed wejściem do niecki basenowej należy przejść przez brodzik oraz zdezynfekować stopy.

4. Za bezpieczeństwo osób w wodzie odpowiada ratownik i prowadzący zajęcia. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń ratownika, instruktora lub/i „Organizatora” zajęć.

a) Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, spokoju, czystości oraz bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownika.

b) Korzystającym z basenu nie wolno wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika, instruktora lub/i „Organizatora”, skakać do wody, biegać po obrzeżach niecki basenu, hałasować, wnosić zbędnych przedmiotów (torebek, plecaków itp. ).

c) Przed zajęciami jak i po ich zakończeniu za uczestników kursu odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie prawni.

d) Odpowiedzialność za dzieci w przebieralni (łącznie z natryskami) ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

e) ,,Organizator” zajęć odpowiada za uczestników kursu tylko w okresie trwania zajęć na basenie tj. odpowiednio przez 30 minut (dla jednostek 30 minutowych) lub przez 45 minut (dla jednostek 45 minutowych).

5. Ratownik ma obowiązek sprawdzić zgłoszony przez prowadzącego zajęcia stan liczbowy wchodzących i wychodzących z wody.

6. Za ocenę bezpieczeństwa podczas zajęć odpowiedzialny jest ratownik. W sytuacjach zagrożenia decyzje podejmuje ratownik, wszyscy obecni są zobowiązani do ich realizacji. Korzystanie z basenu może odbywać się wyłącznie w obecności ratownika.

7. Zabrania się wchodzić do basenu:

a) Osobom ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody.

b) Osobom z widocznymi objawami chorób wirusowych bądź bakteryjnych (katar, kaszel, opryszczka itp.).

c) O niedopuszczeniu do zajęć decyduje prowadzący lub ratownik. W przypadku podejrzenia choroby dla dopuszczenia do zajęć niezbędna jest udokumentowana opinia lekarza.

8. Liczba korzystających z basenu podczas danej jednostki lekcyjnej wynosi do 15 osób .

9. Osoby nie biorące udziału w zajęciach nie mogą przebywać na terenie niecki basenowej.

10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem Opłatę za kurs można uiścić:

a) gotówką – bezpośrednio u ,,organizatora” zajęć (lub instruktora) przed pierwszymi zajęciami,

b) przelewem na konto firmowe: PKO Bank Polski SA 18 1020 3147 0000 8202 0092 7921. Przelew powinien zawierać następujące dane:

-odbiorca Aqua Topic,

-tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika kursu,

-rodzaj zajęć np. pływanie niemowląt,

-dzień i godzina zajęć.

Brak wpłaty w terminie podanym przez ,, Organizatora” zajęć powoduje usunięcie z listy  uczestników. W przypadku dokonania opłaty na konto, należy okazać potwierdzenie przelewu tuż przed rozpoczęciem  zajęć.

11. Zapisy odbywają się poprzez wysłanie zgłoszenia smsa pod numer 502 153 338 wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika zajęć, wiek, rodzaj zajęć, poziom zaawansowania.

12. Na zajęcia należy przyjść 15 min. wcześniej. Jest to czas na przebranie i przygotowanie się do zajęć w wodzie.

13. Obecność na zajęciach należy zgłosić u ratownika, instruktora lub/i „Organizatora” zajęć przed wejściem do wody. W przypadku braku takiego zgłoszenia uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.

14. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie będzie zwracana. Nie ma możliwości przepisania karnetu na następny miesiąc.

15. Możliwe jest odrobienie tylko jednej nieobecności podczas trwania kursu.

a) Odrobienie zajęć jest możliwe w innej grupie (tj. do końca trwania kursu) z zastrzeżeniem, że w grupie są wolne miejsca i w terminie sugerowanym przez „Organizatora”.

b) Odrobienia zajęć jest możliwe wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu SMS ( tj. na 3 dni przed planowanym terminem) wg wzoru podanym na www.aqua-topic.pl.

16. Opłata za kurs pływania lub karnet aqua fitness nie podlega zwrotowi.

17. Przed przystąpieniem do zajęć należy zapoznać się z regulaminem pływalni USzD, regulaminem ,,Organizatora” zajęć oraz podpisać następujące oświadczenia:

a) ,,Oświadczam, że zapoznałam (łem) się z regulaminem Aqua Topic dostępnym na stronie internetowej www.aqua-topic.pl . Akceptuję przedstawione warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, potwierdzając własnoręcznym podpisem”.

b) ,,Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w kursie pływania organizowanym przez Aqua Topic w Lublinie oraz oświadczam, że dziecko nie ma żadnych przeciwskazań do uczestnictwa w kursie, a także jest ubezpieczone od NNW w ramach ubezpieczenia (szkolnego lub przedszkolnego).”

c) ,,Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody * na fotografowanie i filmowanie mnie i /lub mojego dziecka w celach informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, reklamowych i marketingowych”.

d) ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją kursów i zajęć zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.833).”

18. Zakup karnetu lub uczestnictwo w kursie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

„Organizator” zastrzega sobie prawo do likwidacji grupy, jeśli liczy ona mniej niż 7 osób.

19. W przypadku likwidacji grupy na którą uczestnik jest zapisany, przysługuje mu zwrot pieniędzy wynikający z różnicy liczby zajęć.

„Organizator” zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego.

20. W przypadku kontynuacji kolejnej edycji uczestnik powinien zadeklarować uczestnictwo w kursie najpóźniej do ostatnich zajęć kursu. Po tym terminie „Organizator” zastrzega sobie prawo zapisania nowych osób na wolne miejsca.

21. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za użytkowany sprzęt i zobowiązani są do bezpiecznego i prawidłowego korzystania z niego oraz poszanowania bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie basenu.

22. „Organizator” zajęć nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne kradzieże na terenie szpitala ani też za ewentualne kontrole sanitarno-epidemiologiczne na terenie basenu, które mogłyby uniemożliwić przeprowadzenie zajęć.

23. „Organizator” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych (np. awaria basenu itp.). Zajęcia mogą zostać odrobione w terminie wyznaczonym przez

24. „Organizatora” zajęć lub ważność karnetu będzie przedłużona o liczbę odwołanych zajęć.

25.  „Organizator” nie zwraca kosztów za odwołane zajęcia z przyczyn od niego niezależnych.

26. Osoby naruszające przepisy niniejszy regulaminu będą wypraszane z terenu pływalni. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje ratownik, instruktor, „Organizator” zajęć.

27. Regulamin dotyczy zajęć organizowanych przez Firmę „Aqua Topic Luiza Szarecka”.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1 dalej – RODO zmianie uległy wymagania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.
Poniżej w sposób przejrzysty i zrozumiały przekazuję Państwu informacje jakie dane są przetwarzane przez Aqua Topic, w jakim celu i na jakiej podstawie oraz kto jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.
1. Administrator.
Administratorem Państwa danych jest: Aqua Topic z siedzibą w Lublinie, telefon: 502 153 338
Jako administrator danych Aqua Topic jest odpowiedzialny za wykorzystywanie tych danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową lub udzielona zgodą oraz przepisami prawa. W celu realizacji tego założenia Aqua Topic podjął niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby Państwa dane były bezpieczne.
W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: kontakt@aqua-topic.pl
2. Cel przetwarzania danych.
Aqua Topic przetwarza dane osobowe w celach:
– związanych z organizacją zajęć nauki pływania i aqua aerobiku,
– wypełniania obowiązków prawnych,
– promocyjnych i informacyjnych,
– w pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej udzielonej zgodzie.
3. Jakie dane są przetwarzane.
Przyjęliśmy zasadę minimalizowania przetwarzanych danych, tzn. że nie przetwarzamy danych, które są nam zbędne do prowadzenia działalności.
Przetwarzamy przede wszystkim dane związane z realizacją usługi nauki pływania i aqua aerobiku
– imię i nazwisko,
– wiek uczestnika,
– dane adresowe,
– e-mail,
– dane kontaktowe, w tym do Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka biorącego udział w zajęciach.
Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystujemy także dane wizerunkowe uczestników zajęć i instruktorów w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w serwisach internetowych.
Powyżej wymienione dane są podawane dobrowolnie, są jednak niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez Aqua Topic. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z prowadzonych zajęć.
Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, związane ze stosunkiem pracy możemy wymagać innych niezbędnych danych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskanych za zgodą, których dane dotyczą jest art.6 ust. 1a RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego podstawę stanowi zobowiązanie prawne Aqua Topic podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1c RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu Aqua Topic lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą przetwarzane dane, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności wtedy podstawę do przetwarzania danych stanowi art.6 ust.1f RODO
5. Komu mogą być przekazywane Państwa dane.
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Państwa dane mogą być przekazywane:
– organom administracji państwowej
– podmiotom obsługującym systemy informatyczne, księgowość.
Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Jak długo przetwarzane są dane.
Państwa dane są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym okresie, przez czasy wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dane będą przechowywane dopóty, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przechowywania. W razie zgłoszenia sprzeciwu dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
– Prawo sprzeciwu (art.21 RODO) – sprzeciw może być wniesiony w każdym momencie jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W tym wypadku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenie, dochodzenia i obrony roszczeń.
– Prawo do informacji (art.15 RODO) – w każdej chwili mogą Państwo uzyskać informację o tym jakie kategorie danych przetwarzamy oraz w jakich celach to robimy. Mogą Państwo żądać od Administratora bezpłatnej kopii swoich danych.
– Prawo do sprostowania (art.16 RODO) – w przypadku gdy Państwa dane są nieaktualne, niepełne lub nieprawidłowe przysługuje Państwu prawo dokonania sprostowania i korekty danych.
– Prawo do usunięcia danych (art.17 RODO) – to tzw. prawo do bycia zapomnianym przysługuje Państwu gdy: dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych lub jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą a zgoda ta została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej uzasadniającej przetwarzanie danych lub jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane muszą być usunięte w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO) – to uprawnienie mogą Państwo zrealizować w sytuacji kwestionowania poprawności przetwarzanych danych, przetwarzania niezgodnego z prawem, odmowy przez Państwa usunięcia danych, a w zamian ich ograniczenia, gdy cel przetwarzania przestaje istnieć lub gdy złożyliście sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art.21 ust.1 a nie ustalono jeszcze czy uprawniony interes Aqua Topic przewyższa Państwa interesy.
– Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych w powszechnie stosowanej formie do innej jednostki.
– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO – Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych doszło do naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania tychże danych.
– Prawo cofnięcia zgody (art. 7.3 RODO)- Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tejże zgody. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody.

 Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych.
 Na postawie art. 7 ust.1 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka przez administratora – Aqua Topic z siedzibą w Lublinie w celach opisanych w pkt. 2 powyższej klauzuli informacyjnej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO.
 Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku i/lub wizerunku mojego dziecka w serwisach internetowych promujących działanie firmy Aqua Topic.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Aqua Topic informacji drogą mailową oraz SMS związanych z kursami nauki pływania oraz zajęciami aqua aerobik.